NEGATYWNE PODKULTURY

W tym miejscu należy zaakcentować, iż podkultury, negatywne zazwyczaj dptyczą grup nieformalnych. Dotyczą więc takich grup, które powstały samo­istnie, samorzutnie w łonie większych zbiorów społecznych i często poza ich przyzwoleniem. Wg T. Szczurkiewicza, który analizował środowiska społecz­ne zakładów przemysłowych, organizacja nieformalna (a więc podkulturowa) to organizacja, która wytwarza się w danym zakładzie przemysłowym obok lub wbrew organizacji formalnej s. Zdaniem tego autora, jednym z kryteriów formalności organizacji jest zasada legalności. Naturalną konsekwencją tego faktu jest niedostępność dla kontroli wewnętrznej w myśl reguły, iż co niele­galne, to niedostępne dla kontroli z zewnątrz. Wzmacnia tę niedostępność ce­cha autonomiczności. Członkowie grup nieformalnych, a zwłaszcza ich elity kierownicze, mają pełną świadomość faktu, iż treścią różnicującą te podkultu­ry od ogólnie przyjętych w danym społeczeństwie standardów są elementy negatywizmu obyczajowego i moralnego, a zatem to, co w ocenie ogólnospo­łecznej uważane jest za naganne i szkodliwe.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)