Kategoria: Marketing

WYODRĘBNIENIE SEGMENTU

Metoda zastosowana do wyodrębnienia segmentu dla jedneg-1 produktu (np. samo­chodu) może być mało użyteczna lub w ogóle nieużyteczna w odniesieniu do innego produktu (np. kawy). Warto pamiętać także o tym, że czynność segmentacji rynku jest procesem ciągłym, „wymagającym stałego badania preferencji konsumentów i ich zmian. W wyniku zmian postaw konsumentów, zmian technologii produkcji, pojawiania się nowych produktów powstają ciągle nowe segmenty rynku. Wybór kryterium segmentacji zależy w dużym stopniu od rodzaju towaru lub usługi, które zamierzamy ulokować na rynku, a także od problemu decyzyjnego, który przedsiębiorstwo chce rozwiązać w działalności rynkowej.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !

KRYTERIA SEGMENTACJI

Dlatego też nie ma kryteriów uniwersalnych, którymi można by się posługiwać w ramach strategii marketingowej. Tak np. kryteria służące tworzeniu segmentu dla jednego towaru (np. maszyn rolniczych) mogą mieć zupełnie drugorzędne znaczenie dla innych towarów (np. ubiorów dziecięcych). Tak samo kryterium właściwe dla potrzeb plano­wania produktu może się okazać nieadekwatne dla jego rozmieszczenia na rynku. Jeżeli okaże się, że dane kryterium nie pozwala na wyjaśnienie różnic zachodzących pomiędzy nabywcami, trzeba wprowadzić kryteria inne i kontynuować badania aż do momentu uchwycenia tych różnic.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !

W LITERATURZE MARKETINGOWEJ

W literaturze marketingowej przyjmuje się na ogół dwa rodzaje kryteriów. Pierwszy rodzaj kryteriów uwzględnia cechy ogólne nabywców, takie jak: np. do­chód, wiek, płeć, miejsce zamieszkania, cykl życia rodziny, według których dokonuje się segmentacji rynku. Drugi rodzaj kryteriów za podstawę segmentacji rynku przyj­muje system wartości grup społecznych lub też sposób ich reagowania na poszcze­gólne narzędzia strategii marketingowej, np. na nowy’ produkt, nowy rodzaj reklamy, nowe systemy sprzedaży itp. Z obserwacji wynika, że w praktyce najczęściej stosowana jest metoda pierwsza z uwagi na łatwość-pomiaru takich wielkości, jak: dochód, wiek, płeć, miejsce za­mieszkania, czy cykl życia rodziny.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !

POWSZECHNIE DOSTĘPNE DANE

Są to dane powszechnie dostępne i na ogół uznawane za miarodajne podstawy segmentacji. Zastosowanie drugiej metody jest trudniejsze, gdyż wymaga specjalnych pomiarów drogą badań bezpośrednich i zna­jomości metod i technik badawczych z zakresu socjologii i psychologii społecznej.Badania marketingowe dostarczają licznych przykładów segmentacji opartej na kryterium dochodu, wieku, miejsca zamieszkania czy cyklu życia rodziny. Czynnikiem różnicującym postawy konsumentów jest — jak wiadomo — do­chód. Dlatego też dzieli się konsumentów na różne grupy, biorąc za podstawę wiel­kość dochodu przypadającą na osobę.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !

NAJWYŻSZE DOCHODY

Na rysunku grupa AB to nabywcy o najwyższych dochodach. Jest to grupa obej- – nująca w zasadzie nie więcej niż 10% ogółu nabywców. Zakupują oni towary naj­wyższego gatunku kierując się zarówno możliwościami nabywczymi, jak i prestiżem własnej grupy. Grupa taka występuje w każdym kraju, a wysokość jej dochodu jest zależna od ogólnej zamożności danego kraju. Grupa C jest najliczniejszą grupą dochodobiorców w każdym kraju, chociaż wewnętrznie jest ona zróżnicowana, co znalazło wyraz na rysunku, gdzie wyodrębnio-no jej trzy podgrupy (Clt Cz i Cz).

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !